flaga ue

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” -  działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


 

losowe-maki.jpg

Plan włączenia społeczności

 

Najistotniejszym celem jaki stawia sobie LGD na etapie przygotowania LSR jest prawidłowe i trafne zdefiniowanie potrzeb oraz problemów mieszkańców obszaru, który objęty zostanie przez Lokalną Strategię Rozwoju, a także określenie niewykorzystanych zasobów oraz lokalnego potencjału.

LSR będzie współfinansowana w szczególności ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020. Prawidłowa diagnoza przeprowadzona wśród lokalnej społeczności gwarantuje poprawność stawianych sobie do realizacji celów, a co za tym idzie przedsięwzięć oraz osiągnięcie wskaźników. Można to uzyskać poprzez tworzenie warunków do aktywnego i szeroko rozumianego uczestnictwa społeczności lokalnych w procesie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednakże warunkiem skutecznego zaangażowania mieszkańców w ów proces jest obustronna komunikacja. To podstawa do zapewnienia jawności i przejrzystości działań LGD, zwiększenia poziomu współpracy partnerskiej oraz zaangażowania w rozwój obszaru. Odpowiednio prowadzona komunikacja pozwoli zrealizować określone cele, m. in. poprzez skuteczne poinformowanie o możliwościach, jakie oferuje LGD. Działania informacyjno-promocyjne, by były skuteczne, muszą być odpowiednio dobrane do grup docelowych i ich potrzeb. Naczelną zasadą jest, by informowanie potencjalnych beneficjentów odbywało się w odpowiednim czasie, tj. odbywało się na bieżąco, a opinia publiczna posiadała wiedzę na temat istotności roli EFRROW w rozwoju obszarów wiejskich i wsi. W celu określenia sytuacji wyjściowej LGD "Dziedzictwo i Rozwój" opracowała dokument pn. "Ocena realizacji LSR", którego stworzenie poprzedzały spotkania konsultacyjne oraz przeprowadzenie gruntownych badań ankietowych na temat realizacji projektów w okresie 2007-2013 oraz oczekiwań co do przyszłego okresu programowania; poza tym zorganizowano cykl spotkań konsultacyjnych w każdej z gmin, wchodzących w skład LGD (11 spotkań), na stronie internetowej zamieszczono interaktywną ankietę, która pozwoli przeprowadzić analizę SWOT oraz okreslić odpowiednie cele w LSR. Poza tym do lokalnych liderów w poszczególnych gminach wysłano pisma wraz z kartą propozycji projektu- co zaowocuje określeniem najpotrzebniejszych i najbardziej oczekiwanych projektów w nowym okresie programowania. Podejście Leader zakłada partycypacyjne przygotowanie LSR oraz aktywizację społeczności lokalnej w procesach jej wdrażania. Niezwykle ważne jest precyzyjne określenie i skategoryzowanie interesariuszy, ponieważ różne ich grupy będą angażowane na różnych etapach powstawania LSR. Kategoryzacja interesariuszy pozwoli zoptymalizować działania komunikacyjne adresowane do nich oraz dobrać metody partycypacji- od informowania, poprzez konsultacje po współtworzenie i współdecydowanie. Planuje się zaangażowanie poniższych grup: rolnicy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, jednostki kultury, nieformalne zrzeszenia społeczne, kościoły i parafie, beneficjenci działań osi 4 Leader PROW 2007-2013, potencjalni beneficjenci działań podejścia Leader PROW 2014-2020; w tym również grupy defaworyzowane szczególnie w kontekście dostępu do rynku pracy: mieszkańcy małych miejscowości, młodzież, kobiety, osoby 50+, bezrobotni, osoby bez wystarczajacych kwalifikacji zawodowych. Każda z w/w grup wymaga zastosowania innych metod oraz narzędzi partycypacji, przykładowo: INFORMOWANIE- strony www (młodzież), ogłoszenia w prasie (mieszkańcy obszaru LSR, w tym grupy defaworyzowane- mieszkańcy małych miejscowości), komunikacja twarzą w twarz (osoby 50+), ogłoszenia parafialne (mieszkańcy obszaru, kobiety, osoby 50+), plakaty, ulotki (mieszkancy obszaru LSR, potencjalni beneficjenci działań podejścia Leader PROW 2014-2020); KONSULTOWANIE- ankiety (beneficjenci działan osi 4 Leader PROW 2007-2013, potencjalni beneficjenci działań podejścia Leader PROW 2014-2020), wywiady (beneficjenci działan osi 4 Leader PROW 2007-2013, potencjalni beneficjenci działań podejścia Leader PROW 2014-2020), spotkania otwarte (mieszkańcy wsi, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby fizyczne), fora opinii (młodzież, przedsiębiorcy, przedstawiciele JST, organizacje pozarządowe), konsultacje online (młodzież, przedsiębiorcy, przedstawiciele JST, organizacje pozarządowe); WSPÓŁDECYDOWANIE W ZAKRESIE LSR- robocze grupy projektowe, warsztaty scenariuszowe (przedstawiciele każdego z podmiotów); WSPÓŁDZIAŁANIE- wykonawcze zespoły projektowe, rady i komitety zadaniowe (przedstawiciele każdego z podmiotów). Aby plan włączenia społeczności został zrealizowany w okresie lipiec-sierpień planuje się organizację spotkań konsultacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kazde ze spotkań poprzedzone będzie szeroko zakrojoną akcją informacyjną- plakaty, ulotki, informacje w prasie oraz na stronach wwww Stowarzyszenia i instytucji współpracujących, a także na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych.  

Harmonogram spotkań

Ostatnie artykuły

Szukaj

Kalendarz

Lip 2022
Po Wt Sr Cz Pi So Ni
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


ul. Wojska Polskiego 78
26-700 Zwoleń
tel./fax 48 676 20 29
e-mail: stowarzyszeniedir@o2.pl

 

Biuro Stowarzyszenia czynne

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.


Obsługa mieszkańców z terenu LGD

w godzinach pracy biura.
  

Mapa

Zrzut ekranu 2021 07 13 o 11.35.04