Spotkanie Komitetu Zadaniowego

W ubiegły wtorek 27 października br. w internacie ZSR-T w Zwoleniu miało miejsce spotkanie Komitetu Zadaniowego ds. zapisów w Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” oraz kryteriach wyboru projektów. Był to kolejny sposób na włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dokumentów z nią powiązanych, które niebawem poddane zostaną ocenie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Przedstawiciele gmin planowanych do objęciem LSR- mieszkańcy, przedsiębiorcy, pracownicy JST oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe na terenie dyskutowali na temat kryteriów wyboru projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Regulaminu Rady Stowarzyszenia, który jest zbiorem wytycznych do prac Rady Stowarzyszenia w związku z oceną projektów w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Analizie zostały poddane poszczególne elementy obydwu dokumentów, a zebrani mieli szansę na zgłaszanie uwag i  proponowanie zmian, które zostaną wzięte pod rozwagę na etapie finalizowania zapisów LSR „Dziedzictwo i Rozwój”.

Galeria